disclaimer


disclaimer scherende heren

Deze disclaimer is van toepassing op de website scherendeheren.net en zijn redirects. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Scherende heren spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Raadpleging en gebruik van informatie is derhalve geheel op uw eigen risico.

Scherende heren verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

Scherende heren is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Scherende heren mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Scherende heren is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.

Behoudens deze disclaimer, is Scherende heren niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde links naar derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van de inhoud van de externe links in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

U zal Scherende heren en zijn vertegenwoordigers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Alle modellen en fotografen hebben schriftelijk toe­stemming verleend voor het plaatsen van hun foto's op Scherende heren. Het is verboden om afbeeldingen zonder toestemming van Scherende heren, het model en de fotograaf te gebruiken voor overige publicatie, op welke manier dan ook.

Mochten ingezonden foto's niet recht­matig zijn gepubli­ceerd, worden deze op verzoek van rechthebbende per direct verwijderd.

Scherende heren behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Deze zullen direct na publicatie op de website van kracht zijn.


versie: januari 2011